TH EN
A A A

อินโดนีเซีย: งานวิจัยสหรัฐฯ ชี้ความหวังวัคซีนแบบใหม่ รับมือเชื้อไข้หวัดนกดื้อวัคซีนเดิมฯ

14 สิงหาคม 2556   

               

เจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการวิจัยสัตว์ปีกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานถึงผลการวิจัยเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่เกิดการดื้อต่อวัคซีนในประเทศอินโดนีเซียในทางตะวันตกของเกาะชวาเมื่อปี 2549 ว่าพบเชื้อสายพันธุ์ก่อโรครุนแรง (Highly Pathogenic) ที่เกิดการกลายพันธุ์จนทำให้ดื้อต่อวัคซีนที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545 กระทั่งสามารถก่อโรคได้แม้แต่ในฝูงสัตว์ปีกหรือพื้นที่ที่ผ่านการให้วัคซีนป้องกัน

                ทั้งนี้กลุ่มผู้วิจัยยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการตัดต่อพันธุกรรมระหว่างเชื้อสายพันธุ์ไม่รุนแรง (Low Pathogenic) เข้ากับส่วนโปรตีน H ของเชื้อสายพันธุ์ก่อโรครุนแรง เพื่อนำไปผลิตเป็นวัคซีน ซึ่งจากการทดลองพบว่ามี 1 ตัวอย่างที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสายพันธุ์ก่อโรครุนแรง รวมทั้งอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้การรองรับปัญหาการดื้อวัคซีนไข้หวัดนกในอนาคต

 

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?