TH EN
A A A

กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งไทยเรียกร้อง EU ขยาย GSP

8 กรกฎาคม 2556   
               
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยรวมตัวยื่นจดหมายผ่านทางสำนักงานผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย (European Commission Delegation) เพื่อขอต่อระยะเวลาในการให้สิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) สินค้ากุ้งของไทยซึ่งถูกตัดสิทธิในวันที่ 1 มกราคม 2557 ส่งผลให้อัตราภาษีนำเข้าสินค้่ากุ้งแปรรูปเพิ่มขึ้นจาก 7% เป็น 12%
                อนึ่ง อุตสาหกรรมกุ้งของไทยในขณะนี้กำลังประสบปัญหาโรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณการผลิตกุ้งทั่วประเทศลดลงจากประมาณ 500,000 ตันต่อปี เหลือเพียง 250,000 ตัน ในปี 2556 โดยข้อมูลจาก Eurostat แสดงให้เห็นว่าการส่งออกกุ้งไทยไปยังสหภาพยุโรปช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณลดลงถึง 38% และมูลค่าลดลงถึง 34% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555
 
 
ที่มา : Bangkok Post (8 ก.ค.56)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?