TH EN
A A A

สหภาพยุโรปพิจารณาข้อมูลเพื่อเตรียมออกมาตรการติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าภาคสมัครใจ

8 กรกฎาคม 2556    4845 ครั้ง
               
สหภาพยุโรปเตรียมปรับปรุงมาตรการติดฉลากภายใต้กฎระเบียบ Regulation (EU) No 1169/2001 มาตรา 36 ว่าด้วยการติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าภาคสมัครใจ โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรการดังกล่าว และคาดว่าจะสามารถเสนอร่างมาตรการต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายอาหารทั่วไปซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละประเทศสมาชิกได้ในต้นเดือนธันวาคม 2556 เพื่อพิจารณาและลงความเห็น
 
 
 
ที่มา : SeaFish NewsLetter ฉบับเดือนมิถุนายน 2556

 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?