TH EN
A A A

EU เล็งเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจสินค้ามะม่วง ชมพู่ และฝรั่งจากไทย

3 กรกฎาคม 2556   
              
สหภาพยุโรปมีมาตรการที่จะปรับเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจแมลงศัตรูพืชในผลไม้ 3 ชนิดที่ส่งออกจากไทย ได้แก่ มะม่วง ชมพู่ และฝรั่ง ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบทางการค้าที่อาจจะเกิดขึ้น
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?