TH EN
A A A

ทั่วโลกมีแนวโน้มใช้สาร Emulsifier เพิ่ม

28 มิถุนายน 2556   

                รายงานจาก RnRMarketResearch ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2561 ทั่วโลกจะใช้สาร Emulsifier (สารลดแรงตึงผิว ที่สามารถใช้ในการประสานเนื้อครีม และใช้ช่วยในการผสมน้ำกับไขมัน) สูงถึง 933,400 ตัน โดยที่ปริมาณการใช้ในสหภาพยุโรปจะไม่เพิ่มมากกว่านี้ ในขณะที่ปริมาณการใช้ในจีนและอินเดียจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งจากกระแสความตื่นตัวในการลดการบริโภคไขมันในกลุ่มผู้บริโภค

                สาร Emulsifier ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มไดกลีเซอไรด์และอนุพันธ์ของสารกลุ่มดังกล่าว โดยมีอุตสาหกรรมหลักที่ใช้สารกลุ่มนี้ได้แก่ อุตสาหกรรมเบเกอรี นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ที่ใช้สาร Emulsifier ในการผลิตได้แก่ ขนมหวาน เนื้อสัตว์ นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม

 

ที่มา : FoodNavigator สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?