TH EN
A A A

แกมเบียประกาศไม่นำเข้าข้าวตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

19 มิถุนายน 2556    4829 ครั้ง

                รัฐบาลแกมเบียประกาศผ่านสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น ถึงแผนการไม่นำเข้าข้าวจากต่างประเทศตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ในแกมเบียจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในประเทศ ทำให้แกมเบียต้องนำเข้าสินค้าเกษตร โดยส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบว่าข้าวเป็นสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด

 

ที่มา : FTAWatch/ผู้จัดการออนไลน์ (19 มิ.ย.56)

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?