TH EN
A A A

รัฐบาลสกอตกระตุ้นผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนคุ้มครองชื่อผลิตภัณฑ์อาหารจาก EU

19 มิถุนายน 2556   

               
รัฐบาลสกอตแลนด์กระตุ้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารยื่นขอจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์อาหารกับสหภาพยุโรป (EU Protected Food Name) ซึ่งมีรูปแบบการคุ้มครองทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ การคุ้มครองแหล่งกำเนิดสินค้า (Protected Designated of Origin: PDO) การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้า (Protected Geographical Indications - PGI) และการรับรองความชำนาญพิเศษแบบดั้งเดิม (Traditional Speciality Guaranteed : TSG)

                เลขาธิการกิจการชนบทสกอตแลนด์ ได้ชี้ให้เห็นโอกาสของผู้ประกอบการต่อการจดทะเบียนคุ้มครองดังกล่าวว่าจะช่วยสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก ป้องกันการลอกเลียนแบบ รวมทั้งเป็นการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารของสกอตแลนด์ที่ได้รับการคุ้มครองชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว มีจำนวน 12 รายการ โดยคุ้มครองในรูปแบบ PDO จำนวน 6 รายการ และ PGI จำนวน 6 รายการ ดังนี้

                 - Stornoway Black Pudding (PDO)
                 - Shetland Lamb (PDO)
                 - Orkney Beef (PDO)
                 - Orkney Lamb (PDO)
                 - Scottish Farmed Salmon (PGI)
                 - Scottish Wild Salmon (PGI)
                 - Scotch Lamb (PGI)
                 - Scotch Beef (PGI)
                 - Arbroath Smokie (PGI)
                 - Native Sheltland Wool (PDO)
                 - Teviotdale Cheese (PGI)
                 - Bonchester Cheese (PDO)

 

ที่มา : FoodNavigator (19 มิ.ย.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?