TH EN
A A A

2 องค์กรเตือนอนาคตอาหารแพง

13 มิถุนายน 2556   

               
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) กล่าวว่า ในอนาคตความต้องการอาหารของโลกจะเพิ่มมากขึ้น 10-40 % ซึ่งสวนทางกับการเติบโตของผลผลิตอาหารที่ลดลง ดังนั้นหน่วยงานทั้ง 2 เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลก มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตและนวัตกรรม โดยกระตุ้นเกษตรกรเพิ่มผลผลิตตามราคาที่เพิ่มขึ้น และคาดการณ์อนาคตในอีก 10 ปี ข้างหน้านั้น การค้าเมล็ดพืชน้ำมันจะมีถึง 59 % จากทั้งหมดของโลกและการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจะเพิ่มขึ้น 20 %

 

ที่มา : มติชน (13 มิ.ย.56)

 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?