TH EN
A A A

นิวซีแลนด์ผวาโรค PRRS ในเนื้อสุกรสดนำเข้า

10 มิถุนายน 2556   

              
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในนิวซีแลนด์แสดงความวิตกกังวลต่อการที่กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (MPI) อนุญาตให้นำเข้าเนื้อสุกรสด ว่าจะเป็นการนำโรค PRRS ของสุกรเข้าสู่ประเทศ

               ก่อนหน้านี้ในปี 2554 MPI ได้ออกข้อกำหนดด้านสุขอนามัยในการนำเข้าเนื้อสุกร ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของสุกร จากประเทศแคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งล้วนมีการระบาดของโรค PRRS ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดความวิตกกังวลว่าเชื้อ PRRS จะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผู้เลี้ยงสุกรในนิวซีแลนด์

               องค์กร NZPork ได้ฟ้องร้องข้อกำหนดการนำเข้าสุกรต่อศาลสูง และศาลอุทธรณ์มาโดยลำดับ ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 NZPork ได้ร้องต่อศาลฎีกาเพื่อให้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งมีกำหนดพิพากษาในวันที่ 26 มิถุนายน 2556

               โรค PRRS เป็นโรคติดต่อในสุกรที่เกิดจากเชื้อไวรัส ส่งผลกระทบต่อทั้งทางเดินหายใจ และระบบสืบพันธุ์ของสุกร ทำให้เกิดโรคหูน้ำเงินของสุกร โดยสุกรที่เป็นโรคจะมีอาการเซื่องซึม ตัวแดง มีไข้ เบื่ออาหาร ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายเหลว และตาย โรคดังกล่าวพบระบาดในหลายพื้นที่รวมทั้งประเทศไทย แต่ยังไม่เคยพบรายงานการระบาดในนิวซีแลนด์

 

ที่มา : PigProgress (10 มิ.ย.56)

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?