TH EN
A A A

การใช้วัตถุเจือปนอาหาร E 500 และ E 501 ในผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปส่งไป EU

7 มิถุนายน 2556    4860 ครั้ง

               
จากข้อซักถามของผู้ประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการใช้วัตถุเจือปนอาหาร E 500 (sodium carbonates) และ E 501 (potassium carbonates) ในผลิตภัณฑ์ประมงนั้น ขณะนี้ มกอช. ได้รับแจ้งคำอธิบายจากคณะกรรมาธิการยุโรปแล้ว โดยในหลักการตามระเบียบ Commission Regulation (EU) No 1129/2011 สามารถใช้สาร E 500 และ E 501 ในผลิตภัณฑ์ประมงที่ผ่านการแปรรูป (09.2) ได้ และยกเว้นการใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อปลาสดแล่ (fresh fish fillets, unprocessed fish) เท่านั้น

                ทั้งนี้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารตามกฎระเบียบดังกล่าวได้ที่

            
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/index.cfm

 

ที่มา : มกอช. (7 มิ.ย.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?