TH EN
A A A

ไทยกับความได้เปรียบของอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มประเทศอาเซียน

7 มิถุนายน 2556    4837 ครั้ง

               
การนำเข้าสินค้าอาหารของกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ในปี 2554 มาจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ คิดเป็นมูลค่านำเข้ารวม 3,443 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอาเซียนนำเข้าจากไทยเป็นจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.34 รองลงมาคือ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตามลำดังทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า เมื่อพิจารณาแนวโน้มส่งออกสินค้าอาหารของไทยไปยังตลาดอาเซียน พบว่าโดยภาพรวมสินค้าอาหารไทยหลังเข้าสู่ AEC จะมีทิศทางที่ดีขึ้น และยังคงความได้เปรียบอยู่ โดยแบ่งได้ตามเกณฑ์สินค้าดังนี้

                 1.สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ 1 (สินค้าที่ได้เปรียบโดยได้เปรียบเพิ่มขึ้น) ซึ่งเป็นสินค้าอาหารส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 73

                 2.สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ 2 (สินค้าที่ยังมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบแต่ความได้เปรียบลดลง) คิดเป็นร้อยละ 26 ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ปลาแช่แข็ง, ไก่แปรรูป

                 3.สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ 3 (สินค้าที่สูญเสียความได้เปรียบ) คิดเป็นร้อยละ 0.06  ได้แก่ สินค้าพืช ผัก ผลไม้

                 4.สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ 4 (สินค้าที่เสียเปรียบมากขึ้นจากเดิม) คิดเป็นร้อยละ 0.06 ได้แก่ สัตว์น้ำเปลือกแข็ง (ปู หอย) แช่แข็ง

 

ที่มา : FTAWatch (7 มิ.ย.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?