TH EN
A A A

EU ปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าเกษตรจากญี่ปุ่น

5 มิถุนายน 2556    4840 ครั้ง

               
สหภาพยุโรปประกาศกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2013 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขของใบรับรองสินค้าเกษตรที่ส่งออกจากญี่ปุ่นไปยังสหภาพยุโรปใน Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังนี้

                กำหนดการใช้ใบรับรองปริมาณสารกัมมันตรังสีซีเซียม-134 และซีเซียม 137 ในสินค้าเกษตรจากจังหวัดกุนมะ อิบารากิ โทชิกิ มิยางิ ไซตามะ โตเกียว ชิบะ คานากาวะ และอิวาเตะ

                สินค้าที่ต้องตรวจสอบและออกใบรับรองปริมาณสารกัมมันตรังสีซีเซียม-134 และซีเซียม-137 ประกอบการส่งออก

                  + เพิ่มเติมสินค้าประมงภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 1504 10, 1504 20, 1604 และ 1605
                  + เพิ่มเติมสินค้าเนื้อวัวสดภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 0201, 0202, 0206 10, 0206 21 00, 0206 22 00, 0206 29, 0504 และ 1502
                  + เพิ่มเติมสินค้า buckwheat และผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 และ 1905 90
                  + เพิ่มเติมสินค้า lotus root (รากบัว) และผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 0709 99, 0711 90, 0712 90 และ 1211 90
                  + เพิ่มเติมสินค้า threeleaf arrowroot และผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 0714 90

                สินค้าที่ยกเลิกข้อกำหนดให้ใช้ใบรับรองปริมาณสารกัมมันตรังสีซีเซียม-134 และซีเซียม-137 ประกอบการส่งออก

                  - สินค้าประมงภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 0307 21, 0307 29 และ 1605 52 00
                  - สินค้า pome fruit และ pawspaws ภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 0810 90 75 
                  - สินค้า pears (สาลี่) ภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 0808 30 10 
                  - ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนประกอบของ pome fruit pawspaws และ pears ภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 และ 0813 40 95
                  - สินค้า taro (เผือก) และผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 0714 40
                  - สินค้า yacon (บัวหิมะ) และผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 และ 0714 90

                ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการสำหรับระยะเวลาเปลี่ยนผ่านดังนี้

                  1. สินค้าที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นก่อนกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012 มีผลบังคับใช้ หรือ
                  2. สินค้ามีประกาศรายละเอียดตามใบรับรองที่กำหนดใน Regulation (EU) No 284/2012 ที่ออกให้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และออกจากประเทศญี่ปุ่นก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2555 หรือ
                  3. สินค้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดใน Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012 โดย
                      3.1 สินค้าที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นก่อนกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2013 มีผลบังคับใช้ หรือ
                      3.2 สินค้ามีประกาศรายละเอียดตามใบรับรองที่กำหนดใน Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012 ที่ออกให้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2556 และออกจากประเทศญี่ปุ่นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

                กฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2013 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใน EU Official Journal (30 พฤษภาคม 2556)

                สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
               
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:143:0003:0010:EN:PDF

 

ที่มา : มกอช. (5 มิ.ย.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?