TH EN
A A A

แนวโน้มการขยายตัวของอาหารฮาลาลในประเทศออสเตรเลีย

5 มิถุนายน 2556    4795 ครั้ง

               
ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในประเทศออสเตรเลียมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรมุสลิมมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น 40% ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งทำให้เกิดการตื่นตัวของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของภาคเอกชน โดยนำอาหารฮาลาลมาเป็นหนึ่งในเมนูทางเลือกของชาวมุสลิม จากรายงานพบว่ามี 340 บริษัทได้ขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล แต่ทั้งนี้ภายในออสเตรเลียยังคงมีปัญหาความขัดแย้งในการนำกฏหมายชารีอะห์มาใช้

 

ที่มา : HalalFocus (5 มิ.ย.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?