TH EN
A A A

เวียดนามยกระดับอุตสาหกรรมกุ้ง - สหรัฐฯ เพิ่มภาษีต่อต้านทุ่มตลาดปลา Tra

4 มิถุนายน 2556   

               
เวียดนามยืนยันยกระดับมาตรการป้องกันการติดต่อโรคในกุ้ง และการป้องกันการปนเปื้อนสาร Ethoxyquin อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมประมงของประเทศ หลังญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำเข้ากุ้งรายใหญ่ของเวียดนาม ประกาศยกเลิกมาตรการตรวจสารปฏิชีวนะ Trifluralin ที่ใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เนื่องจากมีความมั่นใจในคุณภาพกุ้งของเวียดนาม ทั้งยังเพิ่มปริมาณนำเข้ากุ้งจากเวียดนามในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้อีกถึง 2.4% เทียบกับปี 2555 คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 168 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5,000 ล้านบาท)

                สำหรับสินค้าประมงส่งออกที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของเวียดนามได้แก่ปลา Tra หรือปลา Pangasius Dory ล่าสุดสหรัฐอเมริกาได้ประกาศขึ้นอัตราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) สินค้าดังกล่าวจากเวียดนาม ในอัตรา 0.52 ถึง 1.29 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 16-38 บาท) ต่อกิโลกรัม จากที่เก็บในอัตรา 0.77 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 23 บาท) ต่อกิโลกรัมมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556

 

ที่มา : กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(4 มิ.ย.56)

 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?