TH EN
A A A

จีนประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและกักกันผลิตภัณฑ์นมนำเข้าและส่งออก

10 พฤษภาคม 2556    4804 ครั้ง
                สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIQ) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 152 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ว่าด้วยมาตรการควบคุมสำหรับตรวจสอบ กักกัน และตรวจตราผลิตภัณฑ์นม (น้ำนมเหลือง น้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์นม) ที่นำเข้าและส่งออก โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม เอกสารประกอบการนำเข้า อำนาจการควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล และบังคับใช้มาตรการจากหน่วยงานตรวจสอบและกักกัน (CIQ) รวมทั้งกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในพระราชกฤษฎีกา

                พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 152 ของ AQSIQ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 
 
 
ที่มา : มกอช. ( 10 พฤษภาคม 2556 )
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?