TH EN
A A A

EU แก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ (animal by-products not intended for human consumption)

10 พฤษภาคม 2556    4873 ครั้ง
               
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 294/2013 ที่มีเนื้อหาว่าด้วยการแก้ไขข้อกำหนดสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ใน Regulation (EU) No 142/2011 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม Regulation (EC) No 1069/2009 และ Council Directive 97/78/EC โดยครอบคลุมการยกเว้นการตรวจสอบด้านสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์ของสินค้าบางรายการ และการกำหนดแบบฟอร์มใหม่ของใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

               
1. แก้ไขเงื่อนไขกระบวนการทาง Oleochemical ที่ใช้ลดความเสี่ยงของโรคไข้สมองอักเสบแบบติดต่อ (TSE) ด้วยวิธี hydrolytic fat splitting และ hydrogenation ในผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ Category 1 

               
2. ถอดถอนการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ใน Category 2 และ 3 สำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ รวมทั้งสัตว์ที่เลี้ยงในคณะละครสัตว์ จากเดิมที่อนุญาตโดยระบุไว้ในมาตรา 18 ข้อ 1 ของ Regulation (EC) 1069/2009 เนื่องจากสัตว์บาชนิดที่เลี้ยงในคณะละครสัตว์เป็นสัตว์ชนิดเดียวกับสัตว์ที่ปกติใช้บริโภคเป็นอาหารด้วย

               
3. เพิ่มข้อยกเว้นไม่ต้องเผาหรือฝังกลบผึ้ง หรือผลพลอยได้จากผึ้ง ณ สถานที่เลี้ยง หากได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์หรือสุขภาพสัตว์แล้ว จากเดิมที่มาตรา 19 ข้อ 1 (f) ของ Regulation (EC) 1069/2009 บังคับให้เผาหรือฝังกลบ

               
4. ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ครอบครองวัตถุดิบ Category 3 ในจำนวนน้อยต่อไปอีก 2 ปี จากเดิมสิ้นสุดกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2557

               
5. กำหนดให้ผู้ผลิตโปรตีนสัตว์แปรรูป (processed animal protein) ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์นอกเหนือจาก Category 3 เป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อส่งให้สถานสงเคราะห์สุนัขและแมว หรือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ ต้องติดฉลากกำกับว่า "โปรตีนสัตว์แปรรูป" และหากมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังประเทศที่สาม ต้องมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ผู้ส่งออก และประเทศปลายทางด้วย

               
6. กำหนดการใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ (biogas) ตามกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1069/2009 โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ใน Category 2 และกลีเซอรีนที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งใช้วัตถุดิบใน Category 1 ว่ามีความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อโรค TSE ซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพและสามารถนำทิ้งของเหลือจากกระบวนการผลิตโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสัตว์และสุขภาพมนุษย์ 

               
7. กำหนดเงื่อนไขในการถอดถอนการอนุญาตวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแปรรูป ให้รวมผลิตภัณฑ์จากนมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตาม Part II ของส่วนที่ 4 ในภาคผนวก X ของ Regulation (EU) No 142/2011 และให้อยู่ภายใต้มาตราที่ 10 ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1069/2009

               
8. กำหนดเงื่อนไขการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดินที่สามารถวางจำหน่ายและใช้ประโยชน์ตามมาตราที่ 32 ของ Regulation (EC) No 1069/2009 ให้สามารถผลิตด้วยผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ตาม Category 2 และ 3

               
9. ปรับปรุงบัญชีรายชื่อประเทศที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้นำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์

               
10. แก้ไขเงื่อนไขการควบคุมการใช้วัตถุดิบใน Category 1 เพื่อเป็นอาหารนกที่กินซาก (necrophagous birds) ชนิดคุ้มครองหรือใกล้สูญพันธุ์

               
11. กำหนดแบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ขึ้นใหม่ 11 ฉบับ ได้แก่
                    
11.1 ใบรับรองอาหารสัตว์เลี้ยงแปรรูปนอกเหนือจากอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดบรรจุกระป๋อง
                   
11.2 ใบรับรองอาหารสัตว์เลี้ยงดิบที่จำหน่ายตรง หรือผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ที่นำไปเลี้ยงสัตว์ให้ขน
                    
11.3 ใบรับรองสำหรับเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดจากม้าที่ใช้นอกห่วงโซ่อาหารสัตว์
                    
11.4 ใบรับรองผลิตภัณฑ์เลือดที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ ยกเว้นผลิตภัณฑ์จากเลือดม้า
                    
11.5 ใบรับรองผลิตภัณฑ์เลือดที่ผ่านกระบวนการ ยกเว้นผลิตภัณฑ์จากเลือดม้า
                    
11.6 ใบรับรองชิ้นส่วนสัตว์ที่ได้จากการล่าซึ่งผ่านกระบวนการแล้ว และชิ้นส่วนอื่นจากนกและสัตว์กีบเดี่ยว
                    
11.7 ใบรับรองผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ที่ใช้เพื่อการอื่นนอกห่วงโซ่อาหารสัตว์หรือสำหรับเป็นตัวอย่างสินค้า
                    
11.8 ใบรับรองไขมันประเภท rendered fats ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ และใช้เพื่อการอื่นนอกห่วงโซ่อาหารสัตว์
                    
11.9 ใบรับรองเจลาตินและคอลลาเจนที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ และใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือเพื่อการอื่นนอกห่วงโซ่อาหารสัตว์
                    
11.10 ใบรับรองวัตถุที่ได้จากไขมันที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ และใช้เพื่อการอื่นนอกห่วงโซ่อาหารสัตว์
                    
11.11 ใบรับรองผลิตภัณฑ์ไข่ที่ไม่ใช่สำหรับเพื่อการบริโภคของมนุษย์ และสามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้


               
โดยสำหรับใบรับรองสุขอนามัยสำหรับเลือดและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเลือดสัตว์ ต้องระบุว่า "เลือดมาจากโรงเชือดที่ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบ EU หรือกฎระเบียบแห่งชาติของประเทศนั้นๆ หรือมาจากสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อใช้ในการนี้โดยเฉพาะ"

               
กฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 294/2013 มีผลปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยอนุโลมระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับสินค้าที่ใช้ใบรับรองเดิม ตามแบบฟอร์ม Chapter 3(B), 3(D), 4(A), 4(C), 4(D), 6(A), 8, 10(B), 11, 14(A) และ 15 ของภาคผนวก XV ของ Regulation (EU) No 142/2011 ที่ออกให้ก่อนวันที่ 26 ตุลาคม 2556 และให้สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เป็นอย่างช้า

               
สามารถศึกษากฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 294/2013 ได้ที่

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:098:0001:0057:EN:PDF
 
 
 
ที่มา : มกอช./สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์
( 9 พฤษภาคม 2556 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?