TH EN
A A A

จีนนำเข้าเนื้อโคเพิ่มกว่าสิบเท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

8 พฤษภาคม 2556   

               
การเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการขยายตัวของกิจการร้านอาหารและโรงแรม ทำให้จีนมีปริมาณการนำเข้าเนื้อโคเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1,346 (13.46 เท่าตัว) นับจากปี 2551 โดยประเทศผู้ส่งออกหลักได้แก่ ออสเตรเลีย (ร้อยละ 39) รองลงมาคือ อุรุกวัย (ร้อยละ 37) บราซิล (ร้อยละ 14) และนิวซีแลนด์ (ร้อยละ 12) ตามลำดับ โดยคาดการณ์แนวโน้มการบริโภคเนื้อโคจะยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้

 
 
ที่มา : TheCattleSite (8 พ.ค.56)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?