TH EN
A A A

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคปากเท้าเปื่อยในจีน

7 พฤษภาคม 2556   
                เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโรคปากและเท้าเปื่อยแห่งชาติ สังกัดสถาบันสัตวแพทย์ เมืองหลานโจว ประเทศจีน ได้ยืนยันการตรวจพบโรคปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease: FMD) ในโคจำนวน 12 ตัว ของฟาร์มเพาะเลี้ยงที่เมืองลั่วผู่ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
                ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามมาตรการแผนรับมือฉุกเฉิน โดยปิดล้อมพื้นที่ ฆ่าเชื้อ กำจัดและทำลายปศุสัตว์ที่เป็นพาหะรวมทั้งปศุสัตว์ในฝูงเดียวกัน จำนวนทั้งสิ้น 12 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการควบคุมสถานการณ์ และได้รายงานไปยังองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) แล้ว
 
 
 
ที่มา : มกอช./สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงปักกิ่ง(7 พ.ค.56)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?