TH EN
A A A

EU อาจผ่อนปรนค่าปนเปื้อน Yessotoxin ในหอยสองฝามีชีวิต

18 เมษายน 2556   

               
คณะทำงานด้านหอยสองฝามีชีวิตของสหภาพยุโรปอาจผ่อนปรนการปนเปื้อนสารชีวพิษ Yessotoxin จากระดับ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 3.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยอาศัยข้อมูลจากความเห็นทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) เมื่อปี 2552 และการหารือร่วมกับ Codex Alimentarius เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งระดับการปนเปื้อนที่จะกำหนดใหม่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรแล้ว และหากผ่านการพิจารณา สหภาพยุโรปจะแก้ไขปรับปรุงใน Regulation (EC) No 853/2004 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านสุขอนามัยในอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

                 อนึ่ง ประเทศไทยอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มหอยสองฝา หอยฝาเดียว เพรียงหัวหอม และเอไคโนเดิร์ม เฉพาะที่ผ่านการแปรรูปหรือแช่แข็งไปยังสหภาพยุโรป โดยสามารถศึกษากฎระเบียบการนำเข้าได้ที่ Commission Decision 2006/766/EC

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006D0766:20121108:EN:PDF

 

 

ที่มา : Seafish.org/สหภาพยุโรป (18 เม.ย.56)

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?