TH EN
A A A

สหรัฐฯ ประกาศร่างแก้ไขระเบียบการนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์

5 เมษายน 2556   
                สหรัฐอเมริกาได้แจ้งประกาศ G/SPS/N/USA/2521 ผ่านช่องทางความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององค์การการค้าโลก (SPS/WTO) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเสนอร่างแก้ไขระเบียบการนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์พืชดังนี้
                1. เพิ่มประเทศตุรกีไว้ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ห้ามนำเข้า พืชกลุ่มเบญจมาศ (Chrysanthemum spp.) Giant Daisy (Leucanthemella serotina) และ Nipponanthemum (Nipponanthemum nipponicum) เข้ามายังสหรัฐฯ เนื่องจากพบโรคราสนิมขาว (Chrysanthemum White Rust) 
                                   
                2. เพิ่มข้อกำหนดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ที่มีการพอก (pelleted) เคลือบ (coated) หรือแช่ในสารละลายที่บดบังการมองเห็น ต้องได้รับการอนุญาตก่อนนำเข้า

                3. กำหนดทางเลือกในการรับรองเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองสุขอนามัยพืชว่าการนำเข้าวัสดุจากประเทศที่มีไส้เดือนฝอย potato cyst nematode

                4. กำหนดเงื่อนไขสำหรับการนำเข้าพรุน (Prunus spp.) จากแคนาดา ซึ่งพบว่าเป็นแหล่งของไวรัส plum pox poty virus

                5. กำหนดเงื่อนไขสำหรับการนำเข้าดอกคาร์เนชันจากเนเธอร์แลนด์
โดยสหรัฐฯ เปิดรับข้อคิดเห็นจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2556 ผ่านช่องทางเว็บ Regulations.gov โดยใช้รหัสอ้างอิง APHIS-2008-0071 ตามที่อยู่เว็บไซต์ดังนี้
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=APHIS-2008-0071-0001

 และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.regulations.gov/#!docketDetail;D=APHIS-2008-0071
 
 
 
 
ที่มา : มกอช. (5 เม.ย.56)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?