TH EN
A A A

การส่งออกสัตว์มีชีวิตของออสเตรเลียยังประสบปัญหาสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง

1 เมษายน 2556   

               
การเข้าตรวจ Freemantle Port ซึ่งเป็นท่าส่งออกสินค้าปศุสัตว์มีชีวิตแห่งสำคัญของออสเตรเลีย โดยคณะกรรมาธิการที่ประกอบด้วยบุคลากรจากภาครัฐ อุตสาหกรรม สวัสดิภาพสัตว์ และสัตวแพทย์ พบปัญหาความสับสนในการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ในขั้นตอนการถ่ายสินค้าเข้า-ออก รวมถึงความไม่ชำนาญและขาดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในการจัดการกับปศุสัตว์ที่ท่าส่งสินค้า และได้จัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ 5 ข้อ  เสนอต่อคณะกรรมาธิการมาตรฐานการส่งออกปศุสัตว์ (ASEL) โดยคาดว่า ASEL จะนำข้อเสนอแนะจำนวน 5 ข้อ ซึ่งรวมถึงการนิยามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของการปฏิบัติต่อสัตว์ในขั้นตอนการส่งออกปศุสัตว์มีชีวิตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น, การจำแนกสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์, การปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล และการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและสิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดที่ต้องปฏิบัติงานเพื่อคัดแยกและกำจัดสัตว์ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ออก ไปประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการทบทวนมาตรการส่งออกปศุสัตว์มีชีวิตของออสเตรเลียซึ่งมีกำหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2556

                ปัจจุบัน Freemantle เป็นท่าส่งออกสินค้าปศุสัตว์มีชีวิตที่สำคัญหนึ่งในสามแห่งของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกปศุสัตว์มีชีวิตมากที่สุดในโลก โดยในปี 2554 เฉพาะท่าแห่งนี้มีการส่งออกโคจำนวน 123,993 ตัว และแกะจำนวนถึง 1,671,357 ตัว

 

 

ที่มา : GlobalMeatNews (1 เม.ย.56)

 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?