TH EN
A A A

กาตาร์แจ้งยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากไทย

28 มีนาคม 2556   

               
ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการป้องกันด้านอาหารกาตาร์ ได้มีมติอนุมัติยกเลิกมาตรการห้ามการนำเข้าสัตว์ปีกจากไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่สามารถควบคุมโรคระบาด (ไข้หวัดนก) และไม่มีการระบาดมาเป็นเวลามากกว่า 1 ปี แล้ว ตามรายงานขององค์การโรคระบาดสัตว์สากล (OIE)

                อนึ่ง การส่งออกเนื้อไก่ไทยไปยังกาตาร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร GCC Standardization Organization (GSO Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานการนำเข้าอาหารของกลุ่มประเทศ Gulf Cooperation Council (GCC) โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.gso.org.sa

 

ที่มา : มกอช./สำนักการเกษตรต่างประเทศ (28 มี.ค.56)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?