TH EN
A A A

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ดำเนินมาตรการกักกันมะม่วงนำเข้าจากอินเดีย

22 มิถุนายน 2550   
            
  กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ได้มีคำสั่งถึงด่านนำเข้าทั่วประเทศญี่ปุ่นให้ทำการกักกันมะม่วงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อตรวจสาร Chlorpyrifos ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป เนื่องจากได้พบการฝ่าฝืนของมะม่วงอินเดีย ณ ด่านนำเข้า และที่จำหน่ายในร้านค้า
              ทั้งนี้ เป็นมะม่วงที่นำเข้า ณ ด่านฟูกูโอกะ เมื่อ พฤษภาคม 2550 ถูกสุ่มตรวจโดยเทศบาลเมืองฟูกูโอกะจากร้านค้าท้องถิ่น

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?