TH EN
A A A

อินเดีย: กฎหมายความมั่นคงด้านอาหารผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

25 มีนาคม 2556   

               
คณะรัฐมนตรีของอินเดียได้ผ่านกฎหมายความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งมีแผนที่จะอุดหนุนราคาอาหารสำหรับประชากร 2 ใน 3 ของประเทศ โดยกำหนดให้อาหารเป็นสิทธิตามกฎหมายและจัดสรรเมล็ดพืชเพื่อการบริโภคจำนวน 5 กิโลกรัม ในอัตราคงที่ทุกเดือน ให้กับประชากรที่มีฐานะยากจนประมาณ 800 ล้านคนทั่วประเทศ รวมทั้งตั้งเป้าให้การอุดหนุนราคาจำหน่ายพืชอาหารได้แก่ข้าว ข้าวสาลี และข้าวฟ่าง ให้ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 3, 2 และ 1 รูปี (ประมาณ 1.50 บาท, 1 บาท และ 50 สตางค์ ตามลำดับ) ให้กับประชากรประมาณ 3 ใน 4 ของประเทศ ซึ่งจะใช้งบประมาณของรัฐในการอุดหนุนราคาประมาณปีละ 1.3 ล้านล้านรูปี (ประมาณ 650,000 ล้านบาท)

                กฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการปรับแก้ไขกว่า 55 ครั้ง ตั้งแต่มีการเสนอร่างกฎหมายครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2554 และในช่วงเวลาเดียวกัน ยังมีการปฏิรูปกฎหมายโรงงานน้ำตาล เสนอให้ยุติกลไกการปล่อยและกระบวนการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นระบบ โดยกำหนดให้โรงงานน้ำตาลจำหน่ายผลผลิต 10% แก่ภาครัฐในราคาที่ต่ำเป็นพิเศษอีกด้วย

 

ที่มา : FoodNavigator (25 มี.ค.56)

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?