TH EN
A A A

EU พบอาหารสัตว์ปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน

18 มีนาคม 2556   
               
หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี ต้องรับภาระหนักในการตรวจวิเคราะห์และกำจัดอาหารสัตว์กว่า 10,000 ตัน ซึ่งมีการกระจายไปตามโรงเก็บอาหารในเยอรมนีถึง 13 แห่ง และเตรียมส่งต่อไปยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์กว่า 4,000 แห่ง อาหารสัตว์เหล่านี้ต้องสงสัยว่าจะปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน ซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราที่สำคัญ ในปริมาณสูงถึง 200 ppb (ไมโครกรัม/กิโลกรัม) หรือสูงกว่าค่าที่มาตรฐานกำหนดถึง 10 เท่า ซึ่งจากการตรวจสอบย้อนกลับ อาหารสัตว์ดังกล่าวที่บางส่วนถูกขนส่งไปจำหน่ายยังเนเธอร์แลนด์ยังถูกตั้งข้อสงสัยว่า จะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสัตว์ที่มีการส่งไปยังเซอร์เบียแล้วถูกตรวจพบการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาอีกด้วย

                ภัยแล้งในฤดูกาลปลูกของปี 2555 ที่่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตพืชอาหารทั่วโลกลดลง และเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ในหลายประเทศ ทั้งยังเกิดวิกฤติซ้ำซ้อนของเชื้อราที่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุดิบจำนวนมากทั้งในทวีปอเมริกา และยุโรป ซึ่งประเทศเซอร์เบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยผลผลิตข้าวโพดเมื่อปี 2555 ลดลงถึง 45% จากปี 2554
 
 
ที่มา : AllAboutFeed (18 มี.ค.56)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?