TH EN
A A A

สถานการณ์โรคนิวคาสเซิลในบัลแกเรีย

18 มีนาคม 2556   

               
หลังจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของซากนกในหมู่บ้าน Zvinica ของบัลแกเรีย ที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ยืนยันการพบเชื้อโรคนิวคาสเซิลสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมาก (velogenic strains) โดยมีสัตว์ปีกกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1,656 ตัว ทำให้ทางการบัลแกเรียต้องกำหนดเขตป้องกัน (Protection Zone) และเขตเฝ้าระวัง (Surveillance Zone) เพื่อควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว

                ต่อมา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ทางการได้สุ่มตรวจสัตว์ปีกจากบริเวณเขตป้องกัน เมื่อตรวจด้วยวิธี Real Time PCR ไม่พบเชื้อโรคนิวคาสเซิลในกลุ่มตัวอย่าง ทำให้ทางการบัลแกเรียประกาศยกเลิกการกำหนดเขตป้องกันและเขตเฝ้าระวังในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป
ณ กรุงบรัสเซลส์ (18 มี.ค.56)

 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?