TH EN
A A A

สหรัฐต้องการให้ไทยนำเข้าเนื้อหมูและวัว

26 กุมภาพันธ์ 2556   

               
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย ขณะนี้สหรัฐฯ ต้องการให้ไทยพิจารณานำเข้าเนื้อวัวติดกระดูก และเนื้อวัวทุกชนิดมายังประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาไม่อนุญาตนำเข้าเนื้อวัวเพราะ ไม่มีเอกสารรับรองสุขอนามัยตามมาตรฐาน OIE  และไทยเองยังมีข้อกังวลใน โรควัวบ้า (BSE) ซึ่งเป็นโรคที่กรมปศุสัตว์เผ้าระวัง และยังไม่มีการตรวจพบในไทย

                นอกจากนั้น สหรัฐฯ ยังขอให้ไทยพิจารณานำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ ซึ่งที่ผ่านมา ไม่มีการนำเข้าเนื่องจาก ติดปัญหาเรื่องสุขอนามัย จากการใช้สารเร่งเนื้อแดงในหมูของสหรัฐฯ เพราะไทยมีกฎหมายห้าม ตาม พรบ. ควบคุมอาหารสัตว์ 2525 และ พรบ. ควบคุมอาหารสัตว์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2542

                ทั้งนี้เห็นว่าหากมีการนำเข้าเนื้อหมูเข้ามาจริง จะส่งผลกระทบต่อเกษตรโดยตรง เพราะถ้าราคาจำหน่ายถูกกว่าในประเทศ อาจมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป และไทยอาจเป็นจุดผ่าน เพื่อส่งสินค้าไปขายต่อยังประเทศข้างเคียง ก็เป็นปัญหากับเกษตรไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ ออนไลน์ (26 ก.พ.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?