TH EN
A A A

ข้าวเวียดนามสามารถส่งออกไปญี่ปุ่นได้อีกครั้ง

15 กุมภาพันธ์ 2556   
                บริษัทค้าข้าวของเวียดนาม Agrimex สามารถประมูลโควต้าส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่น จำนวน 30,000 ตัน ถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่สามารถส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่นหลังจากญี่ปุ่นเริ่มกระบวนการจัดหาเพื่อสั่งซื้อข้าวจากเวียดนามอีกครั้งตั้งแต่กลางปี 2555 โดยข้าวที่ส่งออกจากเวียดนามในครั้งนี้ ผ่านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสารตกค้างจากทั้งไทยและญี่ปุ่น ซึ่งตามเกณฑ์ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) จะต้องผ่านการตรวจสารตกค้างกว่า 590 ชนิด

               
ก่อนหน้านี้ ข้าวจากเวียดนามถูกระงับการสั่งซื้อทั้งหมดจากตลาดญี่ปุ่น เนื่องจากพบสารตกค้างจำนวนมาก ตั้งแต่ช่วงปี 2552 ซึ่งทำให้เวียดนามสูญเสียตลาดข้าวที่มีมูลค่ารับซื้อสูง และมีศักยภาพ โดยญี่ปุ่นมีการนำเข้าข้าวประมาณปีละ 7 แสนตัน
 
 
 
 
ที่มา : Quoitrenews/Vietnam+ (10 กุมภาพันธ์ 2556)
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?