TH EN
A A A

การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสัตว์ปีกปรุงแต่งส่งออกไป EU

15 กุมภาพันธ์ 2556   

               
สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 1246/2012 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ซึ่งผลการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว จะทำให้สินค้าเนื้อสัตว์ปีกปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าประกอบการนำเข้า

               
กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ออกประกาศเรื่องการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนื้อสัตว์ปีกปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปภายใต้โควต้าภาษี พ.ศ.2556 ซึ่งผู้ประกอบการที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ควรปฏิบัติตามแนวทางการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าและการติดตามปริมาณการค้าสัตว์ปีกระหว่างไทยและสหภาพยุโรป

                
ดาวน์โหลดประกาศกรมการค้าต่างประเทศได้
ที่นี่

 

 

ที่มา : มกอช. (15 กุมภาพันธ์ 2556)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?