TH EN
A A A

ญี่ปุ่นยกเลิกห้ามนำเข้าเนื้อโคจากฝรั่งเศส-เนเธอร์แลนด์

12 กุมภาพันธ์ 2556   
               
ญี่ปุ่นได้ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าและอนุญาตให้นำเข้าเนื้อโคจากฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณอันดีต่อประเทศกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปที่ต้องการส่งออกเนื้อโคไปยังญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารในระดับสูง และได้รับการยอมรับในระดับสากลจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ทั้งนี้ สำหรับฝั่งสหภาพยุโรปนั้น คณะกรรมการด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ก็ได้ลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ให้อนุญาตการนำเข้าเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคของญี่ปุ่นมายังสหภาพยุโรปเช่นกัน
  
                อนึ่ง สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) การอนุญาตดังกล่าวถือว่าเป็นการทลายกำแพงกีดกันทางการค้าซึ่งเป็นมาตรการอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) และเป็นนิมิตหมายอันดีต่อการค้าระหว่างสองกลุ่มประเทศคู่ค้านี้อย่างชัดเจน
 
 
ที่มา : TheMeatSite (12 ก.พ.56)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?