TH EN
A A A

เวียดนามตั้งเป้ารักษาพื้นที่ปลูก-เพิ่มปริมาณการผลิตข้าว

31 มกราคม 2556    4823 ครั้ง

               
เวียดนามตั้งเป้ารักษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวของประเทศ รวมทั้งเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ไปจนถึงใช้มาตรฐาน GAP ในการปลูกข้าว เพื่อให้สามารถรักษาสถานภาพในการส่งออก รวมทั้งเพิ่มปริมาณการส่งออกอย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อปี 2555 สามารถผลิตข้าวได้ถึง 43.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 1.64 ล้านตัน โดยผลผลิตเฉพาะจากทางตอนใต้ของเวียดนามนั้นมีกว่า 30 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 1.45 ล้านตัน จากปี 2554
 
               ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามได้วางแผนปรับปรุงระบบการปลูกข้าว การผลิตกล้าข้าว และการจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าว ไปจนถึงให้ภาคเกษตรขยายพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกข้าวขนาดใหญ่ รวมทั้งลดช่องว่างของเกษตรกรและภาคธุรกิจทั้งในส่วนของการผลิตและการค้าข้าว

 
 
ที่มา : AgroVN/VNPlus (31 ม.ค.56)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?