TH EN
A A A

เวียดนามตั้งเป้ารักษาพื้นที่ปลูก-เพิ่มปริมาณการผลิตข้าว

31 มกราคม 2556   

               
เวียดนามตั้งเป้ารักษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวของประเทศ รวมทั้งเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ไปจนถึงใช้มาตรฐาน GAP ในการปลูกข้าว เพื่อให้สามารถรักษาสถานภาพในการส่งออก รวมทั้งเพิ่มปริมาณการส่งออกอย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อปี 2555 สามารถผลิตข้าวได้ถึง 43.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 1.64 ล้านตัน โดยผลผลิตเฉพาะจากทางตอนใต้ของเวียดนามนั้นมีกว่า 30 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 1.45 ล้านตัน จากปี 2554
 
               ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามได้วางแผนปรับปรุงระบบการปลูกข้าว การผลิตกล้าข้าว และการจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าว ไปจนถึงให้ภาคเกษตรขยายพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกข้าวขนาดใหญ่ รวมทั้งลดช่องว่างของเกษตรกรและภาคธุรกิจทั้งในส่วนของการผลิตและการค้าข้าว

 
 
ที่มา : AgroVN/VNPlus (31 ม.ค.56)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?