TH EN
A A A

EU-บราซิล ลงนามในข้อตกลงร่วมด้านสวัสดิภาพสัตว์

31 มกราคม 2556   

               
สหภาพยุโรปและบราซิลลงนามในข้อตกลงร่วมด้านสวัสดิภาพสัตว์ในงานประชุม EU Summit ครั้งที่ 6 ที่บราซิล ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างทั้งสองประเทศ สำหรับการพัฒนาระบบการทำฟาร์มปศุสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งนำไปเชือด โดยกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารของบราซิล (MAPA) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้อุตสาหกรรมผู้ผลิตปศุสัตว์สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้า

 
 
 
ที่มา : ThePigSite (31 ม.ค.56)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?