TH EN
A A A

North Carolina ตรวจ fluroquinolone สินค้านำเข้า

19 มิถุนายน 2550   
              
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป  โฆษกของกรมการเกษตรและบริการผู้บริโภคของรัฐ North Carolina สหรัฐฯแถลงว่ารัฐจะเริ่มตรวจ fluroquinolone ในสินค้าประมงนำเข้า  โดยจะใช้นโยบาย zero tolerance คือห้ามตรวจพบ

ที่มา : Seafood Business

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?