TH EN
A A A

พบชาวจีนนิยมอาหารฮาลาลนำเข้าเหตุไม่มั่นใจการผลิตในประเทศ

24 มกราคม 2556    4811 ครั้ง

               
รายงานจากเขตปกครองตนเองซินเจียง-อุยกูร์ พบว่าชาวจีนมุสลิมอุยกูร์ ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่จากจำนวน 9 ล้านคนในเขตปกครอง นิยมบริโภคอาหารฮาลาลที่นำเข้าจากประเทศมุสลิม เช่น มาเลเซีย เนื่องจากไม่มั่นใจในการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศ แม้จะมีหน่วยงานกำกับดูแลด้านมุสลิมของทางการรวมถึงการติดฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลแล้วก็ตาม
 
                โรงงานที่ผลิตอาหารฮาลาลในจีนมีการควบคุมดูแลกิจการเป็นพิเศษ โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากรัฐบาล และใบอนุญาตจากสมาคมมุสลิม จึงจะสามารถเปิดดำเนินการได้ แต่พบว่าผู้บริโภคกลับนิยมที่จะเลือกซื้ออาหารฮาลาลที่นำเข้าจากมาเลเซีย เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากสมาคมมุสลิมในประเทศจีน ถึงแม้จะมีราคาสูง และติดฉลากเฉพาะในภาษาอังกฤษ ทำให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากมาเลเซีย และประเทศกลุ่มอาหรับ ที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวนมาก และจากการสำรวจยังพบว่าผู้ผลิตในจีนที่จงใจปลอมแปลงฉลากอาหารฮาลาลให้มีลักษณะเช่นเดียวกับสินค้านำเข้าซึ่งทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดด้วย

 
 
ที่มา : HalalFocus (24 ม.ค.56)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?