TH EN
A A A

จีนพบปลูก

15 มกราคม 2556   

               
นักวิจัยของจีนพบว่าการปลูกข้าวโพดร่วมในแปลงปลูกทานตะวัน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชกาฝาก bloomrape ที่จัดเป็นวัชพืชที่สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อแปลงปลูกผักและพืชที่ปลูกเป็นแถว (row crop) ทั้งในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในทานตะวันที่อาจทำให้ผลผลิตลดลงถึง 50% ซึ่งจากข้อมูลพบว่า 64% ของพื้นที่ปลูกทานตะวันในประเทศจีน คิดเป็นพื้นที่ 24,000 เอเคอร์ (ประมาณ 60,000 ไร่) ได้รับความเสียหายจากวัชพืชดังกล่าว
 
                เนื่องจากวัชพืช bloomrape ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด จึงมีการศึกษาเพื่อนำข้าวโพดไปใช้ปลูกเป็นพืชล่อหรือพืชกับดัก (trap crop) ที่กระตุ้นการงอกของเมล็ด bloomrape แต่ยับยั้งการเจริญและการอยู่รอดของวัชพืช ทำให้ไม่สามารถเข้าทำลายพืชหลัก (ทานตะวัน) ได้ และพบว่ามีข้าวโพดลูกผสม (hybrid) สายพันธุ์หนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้ bloomrape งอกได้ดีและพบว่าสารที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญของเมล็๋ดวัชพืช คือ strigolactone นั้น มีปริมาณมากที่สุดในรากของข้าวโพด
 
                จากผลการวิจัยดังกล่าว ทีมวิจัยเตรียมนำไปออกแบบลักษณะการเพาะพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ข้าวโพดสามารถแสดงคุณสมบัติการเป็นพืชล่อได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเกษตรกรยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวโพดเป็นรายได้เสริมหรือใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เพิ่มเติมอีกด้วย

 
 
 
ที่มา : Sciencedaily (15 ม.ค.56)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?