TH EN
A A A

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เตรียมห้ามใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ในกระบวนการแปรรูปปลา

11 มกราคม 2556   

                
หน่วยงานมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (FSANZ) ประกาศร่างกฎระเบียบ P1019 ว่าด้วยการห้ามใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ เพื่อทำให้ปลาที่มีเนื้อสีส้มแดง เช่น ทูน่า สามารถคงสีสันไว้ได้เมื่อผ่านขั้นตอนการแปรรูป เนื่องจากสามารถใช้เพื่อปิดบังการเสื่อมสภาพของเนื้อปลา เช่น เนื้อปลาทูน่าที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่า คาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่ใช่ก๊าซเฉื่อยและไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่สามารถผันกลับได้
 
                 การห้ามใช้สารดังกล่าว ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ แคนาดา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ได้ห้ามใช้สารดังกล่าวในกระบวนการแปรรูปปลา ทั้งนี้ FSANZ ได้เปิดรับข้อคิดเห็นจากสาธารณชนสำหรับร่างกฎระเบียบ P1019 จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556


 
                 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
                
http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/P1019_CFS.pdf

 
 
 
ที่มา : หน่วยงานมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (11 ม.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?