TH EN
A A A

EU เดินหน้าบังคับใช้กฎระเบียบ-พิจารณาอนุญาตคำกล่าวอ้างทางสุขภาพ

10 มกราคม 2556    4802 ครั้ง
                หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป เดินหน้าพิจารณาการประเมินคำร้องเพื่อขอใช้ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claims) อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการสรุปข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพจากคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อให้ EFSA ประเมินแล้วประมาณ 4,600 รายการ
                ทั้งนี้ กฎระเบียบ Regulation (EC) No 432/2012 ของสหภาพยุโรป ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้คำกล่าวอ้างทางสุขภาพจำนวน 222 รายการ ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างชุดแรกที่ผ่านการพิจารณานั้น ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้คำกล่าวอ้างทางสุขภาพที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) บนบรรจุภัณฑ์สินค้าได้อีกต่อไป
                ศึกษากฎระเบียบ Regulation (EC) No 432/2012 ได้ที่
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:en:PDF
 
 
 
 
ที่มา : EUFoodLaw (10 ม.ค.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?