TH EN
A A A

มกอช. เชิญประชุมแก้ไขปัญหารังนกจากไทยไปจีน

26 ธันวาคม 2555   

               
ด้วยกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้ออกมาตรการห้ามนำเข้ารังนกจากไทยไปจีน และเสนอให้มีการจัดทำร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดกักกันในการส่งออกรังนกของไทยไปจีนให้ฝ่ายไทยพิจารณา และมีการหาเรือรายละเอียดร่างพิธีสารในเบื้องต้นแล้ว
 
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมเพื่อเร่งหาข้อสรุปรายละเอียดในร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดกักกันในการส่งออกรังนกของไทยในจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 351 อาคาร 3 ชั้น 5 มกอช.
 
               ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเอเชีย 2 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. โทร 02-561-2277 ต่อ 1322, 1329

 
 
ที่มา : มกอช. (26 ธ.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?