TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์เตรียมยกระดับสายพันธุ์ปลานิลหวังช่วยเกษตรกร

25 ธันวาคม 2555   

               
ศูนย์ประมงน้ำจืดของ Central Luzon State University (FAC-CLSU) สำนักประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีประมงน้ำจืดแห่งชาติ และ WorldFish ให้ความร่วมมือในการวิจัยเพื่อคัดแยกและพัฒนาสายพันธุ์ปลานิล (Nile Tilapia) ที่มีคุณสมบัติที่ดี ให้เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร รวมถึงประชากรกว่า 30 ล้านคน ที่ดำรงชีพด้วยการทำเกษตรกรรมและประมง
 
                โครงการวิจัยดังกล่าวตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสายพันธุ์ปลานิลสำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงทั้งรายย่อยและรายใหญ่ โดยมุ่งที่การพัฒนาผลผลิตและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างแหล่งอาหารสำหรับผู้มีรายได้ต่ำแล้ว ยังเป็นการสร้างงานเพื่อรองรับกลุ่มแรงงานสตรี โดยผู้อำนวยการ FAC-CLSU ให้ความเห็นว่า การเพาะเลี้ยงปลานิลในฟิลิปปินส์ จะเป็นประโยชน์ต่อมหาชน เนื่องจากปลานิลสามารถผลิตได้ง่าย ทั้งยังหาซื้อได้ทั่วไปและมีราคาถูกอีกด้วย

 
 
ที่มา : TheFishSite (25 ธ.ค.55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?