TH EN
A A A

สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมอาหารสัตว์เพิ่ม 3 ชนิด

7 ธันวาคม 2555   
                คณะกรรมาธิการยุโรป ได้ประกาศอนุญาตการใช้สารเสริมในอาหารสัตว์ (Feed Additive) เพิ่มเติม 3 ชนิด ได้แก่

                - Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) และ Zinc Chloride Hydroxide Monohydrate สามารถใช้เป็น Feed Additive สำหรับอาหารสัตว์ทุกชนิด ได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

                - Lactobacillus plantarum สายพันธุ์ที่กำหนด สามารถใช้เป็น Feed Additive สำหรับอาหารสัตว์ทุกชนิด ได้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565

                โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อกำหนด และปริมาณการใช้แต่สัตว์แต่ละชนิดได้ที่

                - Propionibacterium acidipropionici : 
               
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:297:0015:0017:EN:PDF


                - Zinc Chloride Hydroxide Monohydrate : 
               
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:297:0018:0019:EN:PDF


                - Lactobacillus plantarum : 
               
 
 
 
ที่มา : มกอช./สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ( 6 ธันวาคม 2555 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?