TH EN
A A A

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เพิ่ม Hydrogen Peroxide ในรายการสารที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป

30 พฤศจิกายน 2555   

               
หน่วยงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (FSANZ) ประกาศ Amendment No. 137 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเพิ่มเติม Hydrogen Peroxide ในรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตนมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์จากนมเปรี้ยว ชีสที่ผลิตด้วยแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติก และผลิตภัณฑ์จากชีสที่ผลิตด้วยแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติก (ตารางของ Clause 14 ใน Standard 1.3.3 ว่าด้วยสารที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป) ที่ปริมาณ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ppm)

ศึกษากฎระเบียบดังกล่าวได้ที
http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/foodstandardscode.cfm

 

ที่มา : มกอช.(30พ.ย.55)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?