TH EN
A A A

จีนก้าวเป็นผู้นำของโลกในการบริโภคถั่วเหลือง

19 พฤศจิกายน 2555   
               
จีนก้าวสู่การเป็นผู้นำการใช้ประโยชน์ถั่วเหลืองของโลกแทนสหภาพยุโรป เนื่องด้วยการเพิ่มประชากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อ ก่อให้เกิดการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกและสุกรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง GDP ที่บ่งชี้การขยายขนาดเศรษฐกิจของจีนที่ปีนี้ คาดว่าจะสูงถึง 7.8% ทำให้จีนต้องเพิ่มการใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 30% ของปริมาณการใช้ทั่วโลก โดยคาดว่าอินเดีย ซึ่งในขณะนี้มีทิศทางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจคล้ายคลึงกับจีน จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้ใช้ประโยชน์ถั่วเหลืองรายสำคัญอีกประเทศหนึ่งในอนาคต
 
                ในปี 2556 คาดว่าจีนจะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองถึง 64.2 ล้านตัน และมีการใช้ประโยชน์กากถั่วเหลืองกว่า 50 ล้านตัน โดยเฉพาะการนำเข้าจากสหรัฐฯ นั้น จีนนำเข้าถั่วเหลืองถึงกว่า 50% ของผลผลิตในประเทศดังกล่าว
 
 
 
ที่มา : TheFishSite (19 พ.ย.55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?