TH EN
A A A

TDRI วิจัยชี้ตัววัดความสำเร็จประชาคมอาเซียน ชี้ปรับขั้นตอนภาษี-บริการ-แรงงาน

15 พฤศจิกายน 2555   
                สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้วิจัยถึง "ตัวชี้วัดความสำเร็จของประชาคมอาเซียน" โดยสำรวจและเก็บข้อมูลจากบริษัทเอกชน 30 แห่ง 

               
ผลการสำรวจพบว่า 40-50% ของภาคเอกชนชี้ระบบภาษีอากรนำเข้า-ส่งออกยังไม่สะดวกและรวดเร็วเพียงพอ ต้องมีการพัฒนากระบวนการนำเข้าสินค้าและจัดการภาษีนำเข้าให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พัฒนาระบบจัดเก็บภาษีอากรให้รวดเร็วมากขึ้น ประสานงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างองค์กรในการออกสิทธิบัตรต่างๆ และการจัดทำให้กฎแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of origin) มีความยืดหยุ่นและง่ายขึ้นต่อการทำธุรกิจ

               
ทั้งนี้มุมมองของภาคเอกชนเห็นว่า บีโอไอยังมีข้อจำกัดในการส่งเสริมการลงทุน ทั้งควรพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางธุรกิจเชิงลึกรวมถึงพัฒนางานวิจัยภายในองค์กร รวมทั้งเสนอให้บีโอไอศึกษาช่องว่างของภาคธุรกิจภายในประเทศ และมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนที่เพิ่มมูลค่า สร้างการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนต่างชาติ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาภายในประเทศ

               
ด้านตัวชี้วัดในข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ของคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ใน 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักสำรวจ และนักบัญชีนั้น ผลวิจัยระบุว่า รัฐบาลต้องมีความชัดเจนในการสนับสนุนวิชาชีพและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี และส่งเสริมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนให้เป็นวาระแห่งชาติ

               
ในประเด็นของการอำนวยความสะดวกทางการค้า ภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นว่า ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยเฉพาะพิธีศุลกากรเพื่อนำสินค้าเข้า โดยเห็นว่า รัฐบาลควรแต่งตั้งกรมศุลกากรให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินนโยบาย National Single Window เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ และควรจัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากรในองค์กรที่ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
 
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ (14 พฤศจิกายน 2555)
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?