TH EN
A A A

ญี่ปุ่นพิจารณาขยาย "วันที่ควรบริโภคก่อน" สำหรับอาหารแปรรูป

15 พฤศจิกายน 2555    4842 ครั้ง
                คณะกรรมการพิจารณาการปรับขยาย "วันที่ควรบริโภคก่อน" ของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกรวม 40 ราย ได้เห็นชอบให้มีการผ่อนปรนกฎ "One-third rule on food delivery" ที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารควรส่งถึงมือผู้ค้าปลีกภายใน 1 ใน 3 ของระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผลิตถึงวันที่ควรบริโภคก่อน (Best-before date) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งกว่า 8 ล้านตัน/ปี

               
ปัจจุบันผู้ผลิตอาหารในญี่ปุ่นมักจะกำหนดวันที่ควรบริโภคก่อนเร็วกว่าที่ประเทศอื่นกำหนด เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในญี่ปุ่น กำหนดไว้เพียง 5 เดือน ในขณะที่ประเทศอื่นกำหนดที่ 10 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคในประเทศขอให้กำหนดมาตรฐานสูง รวมทั้งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความชื้นสูง ส่งผลให้เกิดการส่งสินค้าที่เลยกำหนดเป็นจำนวนมาก


 
ที่มา :
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว (14 พฤศจิกายน 2555)

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?