TH EN
A A A

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นตรวจเข้มสาร Difenoconazole และ สาร Flusilazole ในสินค้าเกษตรจากไทย

5 พฤศจิกายน 2555    4870 ครั้ง

                1. สธ.ญี่ปุ่น ปรับระดับการสุ่มตรวจสาร Difenoconazole ในพริกแดง นำเข้าจากไทยเป็นร้อยละ 30 ตั้งแต่ 5 ต.ค. 55 เป็นต้นไป เนื่องด้วยตรวจพบสารเคมีดังกล่าวตกค้างเกินค่ามาตรฐาน 0.02 ppm (MRL 0.01 ppm) ในสินค้าพริกแดงแช่แข็ง โดยระบุว่า หากตรวจพบสารดังกล่าวเกินมาตรฐานอีก จะทำการกักกันพริกแดงทุกรุ่นจากไทย

                2. สธ.ญี่ปุ่น ปรับระดับการสุ่มตรวจสาร Difenoconazole ในถั่วลันเตา (รวมทั้งถั่วหวาน)นำเข้าจากไทยเป็นร้อยละ 30 ตั้งแต่ 31 ม.ค. 55 เป็นต้นมา แต่เนื่องด้วยมีการตรวจพบสารเคมีดังกล่าวตกค้างเกินค่ามาตรฐาน 0.02 ppm (MRL 0.01 ppm) ในสินค้าถั่วหวานเมื่อ 27 ก.ย. 55 เป็นผลให้ญี่ปุ่นพิจารณาดำเนินการกักกันถั่วลันเตาทุกรุ่นที่นำเข้าจากไทย ตั้งแต่ 17 ต.ค. 55 เป็นต้นไป และ มีรายงานเพิ่มเติมว่ามีการตรวจพบสาร Husilazole เกินค่ามาตรฐาน 0.05 ppm (MRL 0.01 ppm) ในถั่วหวานนำเข้าจากไทย เช่นกัน ทำให้ขณะนี้ สธ. ญี่ปุ่นสั่งการให้ด่านนำเข้ากักกันถั่วลันเตา (รวมทั้งถั่วหวาน) ทุกรุ่นที่นำเข้าจากไทย เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของสาร Husilazole เพิ่มเติมจากสาร Difenoconazole

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว (5พ.ย.55)

 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?