TH EN
A A A

สหรัฐฯ ขยายอนุญาตเพิ่มเติม 5 รัฐ ผสมข้าวโพดปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน

22 ตุลาคม 2555   

               
ตามที่ มกอช. ได้นำเสนอข่าวการอนุญาตให้ผสมข้าวโพดปนเปื้อนอะฟลาทอกซินเกินมาตรฐานในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้ขยายเขตพื้นที่การอนุญาตให้สามารถผสมข้าวโพดที่มีปริมาณอะฟลาทอกซินมากกว่า 20 ppb (ส่วนในพันล้านส่วน) แต่ไม่เกิน 500 ppb กับวัตถุดิบข้าวโพดที่มีปริมาณอะฟลาทอกซินต่ำเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ เพิ่มเติมใน 5 รัฐ ได้แก่รัฐอิลลินอยส์ อินเดียนา แคนซัส เนบราสกา และโอกลาโฮมา จากเดิมที่อนุญาตเฉพาะในพื้นที่รัฐไอโอวา
 
                ทั้งนี้ อาหารสัตว์ที่ผสมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวห้ามใช้ในการเลี้ยงโคนม และต้องผ่านการตรวจสอบให้ค่าปนเปื้อนอะฟลาทอกซินเป็นไปตามมาตรฐานของ Compliance Policy Guides (CPG) Sec. 683.100 ว่าด้วยปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ ในทุกขั้นตอนการผลิต ทั้งต้องมีใบรับรองประกอบการเคลื่อนย้ายที่แสดงว่ามีการผสมข้าวโพดที่มีปริมาณอะฟลาทอกซินสูงกว่า 20 ppb ปริมาณอะฟลาทอกซินในผลผลิตแต่ละขั้นตอน และระบุชนิดของปศุสัตว์ที่สามารถเลี้ยงด้วยอาหารผสมดังกล่าวได้

                ศึกษา Compliance Policy Guide (CPG) Sec 683.100 http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/CompliancePolicyGuidanceManual/ucm074703.htm
 
                           

 
 
ที่มา : มกอช. (22 ต.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?