TH EN
A A A

คาดการณ์ผลผลิตอ้อย-น้ำตาลไทยลดลง เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

11 ตุลาคม 2555   
               
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของไทยระหว่างปี 2554-2555 ถูกปรับลดลงเหลือเพียง 10.2 ล้านเมตริกตัน และสำหรับปี 2555-2556 คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงเหลือเพียง 9.9 ล้านเมตริกตัน เนื่องจากผลกระทบจากสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสม ส่วนปริมาณผลผลิตอ้อยระหว่างปี 2554-2555 จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 98.4 ล้านเมตริกตัน และมีแนวโน้มที่ลดลงเหลือ 95-96 ล้านเมตริกตัน สำหรับปี 2555-2556 เนื่องจากสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสมในช่วงกลางฤดูการเพาะปลูก แม้คาดการณ์ปริมาณผลผลิตอ้อยจะลดลง อัตราการสกัดน้ำตาลจากผลผลิตอ้อยในปีนี้อาจจะสูงถึง 104.5 กิโลกรัมน้ำตาล/ตันอ้อย เนื่องจากปรีมาณน้ำฝนปกติในระยะที่พร้อมจะเก็บเกี่ยว
 
                ผลผลิตอ้อยในแต่ละปีประมาณ 0.4 ล้านเมตริกตันถูกนำมาใช้ในการผลิตเอทานอล ทั้งนี้ การใช้อ้อยในการผลิตเอทานอลจะยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากราคาน้ำตาลยังคงอยู่ในระดับที่น่าสนใจมากกว่าราคาเอทานอล ปัจจุบันมีโรงงานที่สามารถผลิตเอทานอลจากอ้อยเพียงโรงงานเดียวในประเทศไทย
 
 
 
ที่มา : TheCropSite (11 ต.ค.55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?