TH EN
A A A

สหรัฐฯ USFDA ระบบจดทะเบียนโรงงานออนไลน์ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ

4 ตุลาคม 2555   
               
 เนื่องจากเว็บไซต์สำหรับจดทะเบียนโรงงานแบบออนไลน์ ตามระเบียบ Food Safety Modernization Act (FSMA) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA)
http://www.fda.gov/food/foodsafety/fsma/default.htm
ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการตามกำหนดเดิม   ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยทาง USFDA แจ้งว่า ในขณะนี้จะยังไม่รับต่ออายุทะเบียนโรงงาน และจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์
http://www.access.fda.gov
 
                ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกรับข่าวสาร FSMA ได้ที่
            
https://public.govdelivery.com/accounts/USFDA/subscriber/new?pop=t&topic_id=USFDA_206


                 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุผู้ประกอบการโรงงานได้ที่              
                 http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm314178.htm
 
 
 
ที่มา  : มกอช. (4 ต.ค.55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?