TH EN
A A A

สหภาพยุโรปส่งออกเนื้อโคลดลง 41%

4 ตุลาคม 2555   
               
ปริมาณการส่งออกเนื้อโคของสหภาพยุโรประหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2555 มีปริมาณ 113,856 ตัน ลดลงถึง 41%  เมื่อเปรียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 โดยพบว่าปริมาณการส่งออกไปยังรัสเซียลดลงถึง 34% และตุรกีลดลง 71% เหลือเพียง 28,006 และ 25,683 ตัน ตามลำดับ จากก่อนหน้านี้ในปี 2554 สามารถส่งออกเนื้อโคได้ปริมาณมาก เนื่องจากการอ่อนตัวของค่าเงินยูโร และต่างประเทศที่มีความต้องการเนื้อโคจากสหภาพยุโรป

                แนวโน้มการผลิตเนื้อโคในสหภาพยุโรปตลอดปี 2555 จะลดลงถึง 4% และจากผลของปริมาณการนำเข้าที่ลดลงด้วยนั้น จะทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการบริโภคภายในภูมิภาค แม้ปริมาณส่งออกจะลดลงแล้วก็ตาม
 
 
 
ที่มา : MeatTradeNewsDaily (4 ต.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?