TH EN
A A A

สหภาพยุโรปปรับปรุงกฎระเบียบสารแต่งกลิ่นรส

3 ตุลาคม 2555   
               
คณะกรรมาธิการยุโรปได้รับรองกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับรายชื่อสารแต่งกลิ่นรส 2 ฉบับได้แก่
 
                   1. Commission Implementing Regulation (EU) No 872/2012 ว่าด้วยรายชื่อสารแต่งกลิ่นรสที่อนุญาตให้ใช้ ตามรายชื่อบนเว็บไซต์
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL
ที่ในปัจจุบันมีประมาณ 2,100 รายการ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) อีกประมาณ 400 รายการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 เมษายน 2556
 
                   2. Commission Regulation (EU) No 873/2012 ว่าด้วยมาตรการเปลี่ยนผ่านสำหรับสารนอกบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555
 
               ทั้งนี้ เมื่อกฎระเบียบรายชื่อสารแต่งกลิ่นรสที่อนุญาตมีผลบังคับใช้ จะห้ามการใช้สารนอกบัญชีรายชื่อทั้งหมดภายใน 18 เดือน
 
 
ที่มา : มกอช. (3ต.ค.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?